Regler och villkor
Testerna beskriver fordonets skick vid tidpunkten för testet med utrustningen i fordonet.
Punkterna under anmärkningar beskriver de fel som upptäckts och bör ge en försäkran om
fordonets tekniska skick. Köparen måste kontrollera bilens historia och se till att det inte
finns några dolda fel innan han köper bilen, medan säljaren förstår sin upplysningsplikt
för dolda fel och defekter.
 
1. Rapporten
Rapporten innehåller identifiering av fordon samt en beskrivning av testets omfattning
med mätresultat om sådana finns tillgängliga.
 
2. Bedömning
De punkter som har testats visas i rapporten. Punkterna är dynamiska och anpassade efter
bilens motor och drivlina. Anmärkningar presenteras under Anmärkningar som förklarar
felet eller omfattningen av defekten med fotodokumentation där det är möjligt. Innehåller
testet Prissättning av kostnader görs det baserat på Vikings prislistor och referenser mot
reservdelskataloger justerade för genomsnittet inom fordonsindustrin. Priserna kan skilja
sig från märkeshandlare.
 
3. Äganderätt
Resultatet av testet tillhör Vikings kund. Testresultaten lämnas inte ut till andra utan
Vikings kunds samtycke.
 
4. Demontering
Viking demonterar inte för inspektion eller utvärdering och kan därför inte peka på fel
som endast avslöjas genom demontering.
 
5. Testkörning, sporadiska fel och framtida problem
Viking noterar endast fel och avvikelser som upptäcks vid testtillfället. Testet anses vara
en "ögonblicksbild" av bilen. Periodiska fel/avvikelser/oljeförbrukning kan uppstå utan att
detta avslöjas på grund av brist på symtom (visuellt) vid tidpunkten för testet. Det är inte
möjligt att förutse framtida problem, fel eller avvikelser.
 
Testet är inte att betrakta som en besiktning, och det kan finnas avvikelser i bedömningen
där det finns utrymme för diskretionär bedömning. Det anges endast när tidsfristen för
nästa besiktning är, inte om det finns brister i en tidigare besiktning.
 
Viking provkör bilen i begränsad omfattning kort resa i närheten av teststationen och är
beroende av körförhållanden och bilens tekniska skick. Tekniska installationer som kräver
speciella körförhållanden för att styra funktioner som 4x4 ol. kommer endast att provas
om körförhållandena gör det möjligt att prova funktionen vid tidpunkten för provningen.
 
6. Avläsning av diagnos
Viking Kontroll läser felmeddelanden som fordonstillverkaren har gett tillgång till och
som finns tillgängliga vid testtillfället. Avläsning av diagnosen avläses med aktuell
testutrustning som används av Viking Kontroll. De punkter som visas under Utläsning av
felkoder. Vid osäkerhet kring punkterna rekommenderar Viking Kontroll en vidare
utredning. Viking Kontroll kan inte upptäcka avvikelser i fordonets angivna körsträcka
genom diagnos.
 
7. Användning av batterier på el- och hybridfordon kommer endast att kontrolleras
visuellt

Idag finns det inte tillräckligt bra mätinstrument som kan dokumentera batteriets exakta
kapacitet. Viking Kontroll kan inte garantera att kapaciteten vid tidpunkten för testet
kommer att matcha tillverkarens uppgifter.
 
8. Vikingarnas kontrollansvar
Viking har bedömt alla checkpoints noggrant och efter bästa omdöme. Kontrollpunkter
som inte nämns i rapporten ingår inte i bedömningen. 
Eventuella fel/avvikelser som upptäcks efter testet kan endast skyllas på Viking om det
beror på försummelse vid utförandet av kontrollen.
Vid ansvar för Viking Kontroll ska dock ersättningsbeloppet aldrig överstiga avtalspriset.
Kontraktspriset betyder här priset för det enskilda testet.
Om det finns några avvikelser i samband med leveransen kan kunden ta upp detta med
Viking. Eventuella reklamationer ska vara Viking tillhanda senast 14 dagar efter att testet
utförts. Viking förbehåller sig rätten att kontrollera den punkt som klagomålet gäller
innan ytterligare förfaranden.
 
9. Avbokning och ändring av bokad tid
Avbokning eller ändring av avtalad tid måste göras före kl. 10.00 arbetsdagen före den
bokade tiden. Vid avbokning, ändring eller utebliven visning vid bokad tid debiteras du
50% av kostnaden för den bokade tjänsten.
Bokade timmar för innevarande dag som inte utnyttjas faktureras med 50% av kostnaden
för den bokade tjänsten.